Pravilnik natjecanja na 51. FDK Omiš 2017.

29.Siječanj.2017.

Pravilnik natjecanja na FDK-a koji se nalazi u prilogu nastoji izbjeći neke dosadašnje nejasnoće i rezultat je potreba i želja i Festivala i klapa. Pravilnik precizno određuje aktivnosti i zadaće festivala i klapa za predstojeći 51-vi Festival dalmatinskih klapa Omiš 2017.

 


 

PRAVILNIK NATJECANJA

na  Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2017.

pdf-logo


NATJECANJE

– Natjecateljski dio Festivala odvija se u sljedećim kategorijama:

A – Muške klape
B – Ženske klape
C – Mješovite klape
D – klape Debitanti
E – Nove skladbe
F – Izvorni napjevi

– U kategorijama A i B natjecanje se odvija kroz tri zajedničke izborne večeri iz kojih najuspješnije klape osiguravaju nastup u završnim večerima ženskih i muških klapa

– U završnu večer ženskih klapa ulazi 10 najuspješnijih ženskih klapa iz izbornih večeri

– Broj muških klapa u završnoj večeri muških klapa (10 ili 12) bit će određen po završetku audicija

– Redoslijed nastupa odabranih klapa u izbornim večerima odrediti će se javnim izvlačenjem

– Redoslijed nastupa klapa u završnim večerima bit će obrnut od redoslijeda osvojenih bodova na izbornim večerima

– U kategoriji mogu nastupati muške, ženske i mješovite klape koje broje od četiri do šest članova prema posebno zadanom programu.

– U kategorijama C, D, E i F natjecanja se odvijaju u zasebnim večerima

– U kategoriji D pravo nastupa imaju klape koje prvi put sudjeluju na Festivalu. Ukoliko je pola ili većina članova/ica klape debitanta već sudjelovala na Festivalu takva klapa ne prijavljuje se u ovu kategoriju nego u kategoriju A ili B.

– U kategoriji D najuspješnija klapa debitant prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda osigurava nastup u izbornim večerima.


PRIJAVE NA FESTIVAL

– Klape prijavljuju svoje sudjelovanje na Festivalu putem ispunjene Online prijavnice objavljene na službenoj internet stranici Festivala – www.fdk.hr. Ukoliko neka klapa nije u mogućnosti prijaviti sudjelovanje putem Interneta, ima mogućnost prijave putem obrasca Prijavnice za 51. FDK (u privitku), koju čitko popunjenu (u dva primjerka) treba dostaviti poštom na adresu Festivala dalmatinskih klapa.

– Muške klape na FDK nastupaju u sastavu od 5 do 8 pjevača

– Ženske klape na FDK nastupaju u sastavu od 5 do 9 pjevačica

– Mješovite klape na FDK nastupaju u sastavu od 5 do 9 pjevača i pjevačica

– Klape u svim kategorijama pjevaju isključivo a cappella –  bez pratnje instrumenata

– Klape koje nastupaju u muškoj, ženskoj, debitantskoj i mješovitoj kategoriji prijavljuju šest pjesama (napjeva i skladbi) od kojih najmanje četiri moraju biti tradicijski napjevi, odnosno najviše dvije skladbe koje su izvođene na Festivalu u Večerima novih skladbi.

– Klape moraju strogo voditi računa da odabrane pjesme (napjevi i skladbe) kao i njihove obrade budu isključivo u duhu dalmatinskog tradicijskog pjevanja, te u skladu s ovim pravilnikom. Direkcija Festivala zadržava pravo eliminiranja pjesama za koje procijeni da ne ispunjavaju navedene kriterije.

– Klape koje se prijavljuju u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji ne mogu prijaviti pjesmu (napjev i skladbu) koju su u natjecateljskom dijelu programa izvodile na Festivalu prethodnih 5 godina, osim ako su je izvodile u Večeri novih skladbi.

– Klape u muškoj, ženskoj i debitantskoj kategoriji koje izbore sudjelovanje na Festivalu do određenog krajnjeg roka i u dogovoru s FDK od šest prijavljenih pjesama (napjeva i skladbi) odabiru tri od kojih najmanje dvije moraju biti tradicijski napjevi

– Klape u mješovitoj kategoriji koje izbore sudjelovanje na Festivalu do određenog krajnjeg roka i u dogovoru s FDK od šest prijavljenih pjesama (napjeva i skladbi) odabiru dvije od kojih najmanje jedna mora biti tradicijski napjev

– Krajnji rok bit će određen naknadno, a sve klape obaviještene na vrijeme. Po isteku krajnjeg roka klape više NEMAJU PRAVO izmijeniti dogovorene pjesme

– Bit će dozvoljena mogućnost da više klapa izvodi istu pjesmu u istoj kategoriji, ali će se nastojati izbjeći da je izvode na istoj izbornoj večeri

– Klape u muškoj i ženskoj kategoriji u izbornim večerima pjevaju dvije od tri odabrane pjesme

– Klape u muškoj i ženskoj kategoriji koje izbore sudjelovanje na završnoj večeri OBAVEZNO moraju jednu od dvije pjesme, po svom izboru, zamijeniti ISKLJUČIVO trećom pjesmom koju su ranije odabrale u dogovoru s FDK.

– Svaka klapa između izvedbi 1. i 2. pjesme može zamijeniti samo jednog svog člana

– Klape ne mogu izvoditi pjesme koje su se izvodile u njihovoj kategoriji prethodne 2 godine (npr. ako neka muška klapa prijavi pjesmu koja se izvodila prije 2 godine u ženskoj kategoriji, može je izvoditi, ali ako se izvodila u muškoj kategoriji onda je ne može izvoditi). Popisi po kategorijama izvedenih pjesama s prethodne dvije godine Festivala priloženi su ovom pravilniku.


AUDICIJE

– Audicije će provoditi stručno povjerenstvo po većim gradovima pojedinih regija (ovisno o broju prijavljenih klapa)

– Klapa na audiciju treba doći spremna i znati pjevati sve prijavljene pjesme

– Na audiciji od šest prijavljenih pjesama (napjeva i skladbi) klapa po svojoj želji izvodi tri, a ostale eventualno prema želji stručnog povjerenstva

– Provedba audicija je javna

– Raspored održavanja audicija bit će objavljen u kratkom vremenu po isteku roka za prijavu

– Pravo natjecanja na Festivalu ostvaruju klape koje u skladu s ovim Pravilnikom odabere Stručno povjerenstvo po završetku svih audicija.


STRUČNI OCJENJIVAČKI SUD I OCJENJIVANJE

– Stručni ocjenjivački sud prvenstveno čine osobe koje su se dokazale svojim radom, rezultatima i priznanjima kao voditelji, pjevači, obrađivači, skladatelji ili muzikolozi klapske provenijencije

– Stručni ocjenjivački sud sastoji se od 3 do 5 članova u večerima debitanata i mješovitih klapa, 5 članova u izbornim i 5 do 7 članova u završnim večerima

– Stručni ocjenjivački sud svaku klapu ocjenjuje brojem od 5,0 do 10,0 na jednu decimalu

– Stručni ocjenjivački sud pri ocjenjivanju klapa u obzir uzima slijedeće kriterije:

a) Umjetnički dojam: Tradicijski izričaj, interpretacija, dinamika, agogika
b) Tehnički dojam: Intonacija, ujednačenost glasova, repertoar

– U izbornim i završnim večerima najviša i najniža ocjena članova stručnog ocjenjivačkog suda se brišu, ostale ocjene se zbrajaju

– U slučaju da više klapa ima istu ukupnu ocjenu kriterij je bolji plasman kod članova stručnog ocjenjivačkog suda

– Svaki član stručnog suda stoji javno imenom i prezimenom iza svoje ocjene

– Svaki član stručnog suda ocjene donosi javno i samostalno odmah po završetku natjecanja bez konzultacija s drugim članovima stručnog suda i direkcijom Festivala, kako u izbornim, tako i u završnim večerima i večeri novih skladbi

– Po završetku natjecateljske večeri ili u kraćem roku stručni sud obrazlaže svoje ocjene voditeljima i predstavnicima svake klape usmenim ili pismenim putem

– Odluke stručnog ocjenjivačkog suda su konačne.


NAGRADE

– Na Festivalu se dodjeljuju nagrade stručnog ocjenjivačkog suda i publike, posebne nagrade, priznanja i zahvalnice

– U kategorijama A i B najuspješnijim klapama po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada – Štit sa povijesnim grbom grada Omiša, te prva, druga i treća nagrada najuspješnijim klapama po izboru publike – Omiški leut

– U kategoriji C najuspješnijim klapama po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada i jedna nagrada najuspješnijoj klapi po izboru publike

– U kategoriji D dodjeljuje se nagrada najuspješnijoj klapi debitantu po izboru stručnog ocjenjivačkog suda i jedna nagrada najuspješnijoj klapi debitantu po izboru publike

– U kategoriji E autorima najuspješnije skladbe po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada, jedna nagrada stručnog ocjenjivačkog suda klapi za najbolju izvedbu nove skladbe, jedna nagrada stručnog ocjenjivačkog suda autoru najboljih stihova nove skladbe i jedna nagrada autoru najuspješnije skladbe po izboru publike

– U kategoriji nagrade dodjeljuje samo publika i biti će sponzorske (konzumacija jela, pića ili neka turistička atrakcija grada Omiša).


AUTORSKA PRAVA

– Glazbeni sadržaj Festivala podliježe Zakonu o autorskim pravima, stoga Festival uredno prijavljuje svoje programe HDS – ZAMP-u, u svrhu zaštite autora čija se djela javno izvode na Festivalu.

siječanj, 2017. god.

Festival dalmatinskih klapa Omiš


 

Pravilnik natjecanja na 51. FDK (pdf)

Dopis klapama u svezi prijava na 51. FDK (pdf)

Prijavnica (pdf)

– Popis pjesama izvedenih na FDK 2015. i 2016. godine (pdf)