Pravilnik natjecanja na 54. FDK Omiš 2020.

15.Ožujak.2020.

Pozivamo klape da posebno obrate pažnju na Pravilnik natjecanja na 54. FDK Omiš 2020.  Pravilnik natjecanja izrađen je u svrhu eliminiranja nejasnoća i nesuglasica u odnosima između klapa i Festivala i rezultat je potreba i želja klapa i Festivala. Pravilnik je proizašao iz razgovora sa sudionicima Festivala i usvajanjem većine prijedloga i sugestija tijekom rasprava na stručnim skupovimakao i razgovorima s predstavnicima klapa.

Natjecanje

– Natjecateljski dio Festivala odvija se u sljedećim kategorijama:

A – Muške klape

B – Ženske klape

C – Mješovite klape

D – klape Debitanti

E – Nove skladbe

 

– U kategorijama A i B natjecanje se odvija kroz izborne večeri iz kojih najuspješnije klape osiguravaju nastup u završnim večerima ženskih i muških klapa

– U završnu večer ženskih klapa ulazi deset najuspješnijih ženskih klapa iz izbornih večeri prema ocjenama stručnog suda

– U završnu večer muških klapa ulazi deset najuspješnijih muških klapa iz izbornih večeri prema ocjenama stručnog suda

– Redoslijed nastupa odabranih klapa u izbornim večerima odrediti će se javnim izvlačenjem

– Redoslijed nastupa klapa u završnim večerima bit će obrnut od redoslijeda osvojenih bodova na izbornim večerima

– U kategorijama C, D i E natjecanja se odvijaju u zasebnim večerima

– U kategoriji D pravo nastupa imaju klape koje prvi put sudjeluju na Festivalu. Ukoliko je pola ili više članova/ica klape debitanta već sudjelovala na Festivalu takva klapa ne prijavljuje se u ovu kategoriju nego u kategoriju A ili B

– U kategoriji D najuspješnija klapa debitant prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda osigurava nastup u izbornim večerima

Prijave na Festival

– Klape se prijavljuju za sudjelovanje na FDK Omiš isključivo putem ispunjene Online prijavnice objavljene na službenoj Internet stranici Festivala www.fdk.hr.

– Rok prijave za sudjelovanje klapa na 54. FDK Omiš 2020. je 28. veljače 2020. godine

– Muške klape na FDK nastupaju u sastavu od pet do osam pjevača

– Ženske klape na FDK nastupaju u sastavu od pet do osam pjevačica

– Mješovite klape na FDK nastupaju u sastavu od pet do osam pjevača i pjevačica

– Klape u svim kategorijama pjevaju isključivo a cappella – bez pratnje instrumenata

– Klape koje nastupaju u muškoj, ženskoj, mješovitoj i debitantskoj (A, B, C i D) kategoriji prijavljuju šest pjesama (tradicijskih napjeva i skladbi) od kojih najmanje tri moraju biti tradicijski napjevi, odnosno najviše tri skladbe koje su izvođene na Festivalu u Večerima novih skladbi

– Klape moraju strogo voditi računa da odabrane pjesme (tradicijski napjevi i skladbe) kao i njihove obrade budu isključivo u duhu dalmatinskog tradicijskog pjevanja, te u skladu s ovim pravilnikom. Vodstvo Festivala zadržava pravo eliminiranja pjesama za koje procijeni da ne ispunjavaju navedene kriterije.

– Klape koje se prijavljuju u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji (A, B i C) ne mogu prijaviti pjesmu (tradicijski napjev i skladbu) koju su u natjecateljskom dijelu programa izvodile na Festivalu prethodnih pet godina, osim ako su je izvodile u Večeri novih skladbi

– Klape ne mogu izvoditi pjesme koje su se izvodile u njihovoj kategoriji prethodne dvije godine (npr. ako neka muška klapa prijavi pjesmu koja se izvodila prije dvije godine u ženskoj kategoriji, može je izvoditi, ali ako se izvodila u muškoj kategoriji onda je ne može izvoditi). Popisi izvedenih pjesama u kategorijama A, B i C s prethodne dvije godine Festivala prilažu se ovom pravilniku.

– Klape u muškoj, ženskoj i debitantskoj kategoriji (A, B i D) koje izbore sudjelovanje na Festivalu najkasnije 30 dana prije izbornih/debitantske večeri u dogovoru s FDK od šest prijavljenih pjesama (tradicijskih napjeva i skladbi) odabiru tri od kojih najmanje jedna mora biti tradicijski napjev. Nakon toga roka klape više NEMAJU PRAVO izmijeniti dogovorene pjesme.

– Klape u mješovitoj kategoriji (C) koje izbore sudjelovanje na Festivalu najkasnije 30 dana prije Večeri mješovitih klapa u dogovoru s FDK od šest prijavljenih pjesama (tradicijskih napjeva i skladbi) odabiru dvije od kojih najmanje jedna mora biti tradicijski napjev. Nakon toga roka klape više NEMAJU PRAVO izmijeniti dogovorene pjesme.

– Bit će dozvoljena mogućnost da više klapa izvodi istu pjesmu u istoj kategoriji, ali će se izbjeći njihov nastup u istoji zbornoj večeri. U slučaju da u završnoj večeri više klapa želi izvesti istu pjesmu prednost odabira imat će klapa koja je u izbornim večerima osvojila više bodova.

– Klape u muškoj i ženskoj kategoriji (A i B) u izbornim večerima pjevaju dvije od tri odabrane pjesme

– Klape u muškoj i ženskoj kategoriji (A i B) koje izbore sudjelovanje u završnoj večeri OBAVEZNO moraju jednu od dvije pjesme, po svom izboru, zamijeniti ISKLJUČIVO trećom pjesmom koju su ranije odabrale u dogovoru s vodstvom Festivala. Ako klapa od tri dogovorene pjesme ima samo jedan tradicijski napjev NIJE OBAVEZNO da ga mora izvoditi u Završnoj večeri.

– Svaka klapa između izvedbi 1. i 2. pjesme može zamijeniti do dva svoja člana

Audicije

– Tijekom ožujka i travnja stručno povjerenstvo će provoditi audicije po većim gradovima pojedinih regija (ovisno o broju prijavljenih klapa)

– Klapa za audiciju treba pripremiti sve prijavljene pjesme

– Na audiciji od šest prijavljenih pjesama (tradicijskih napjeva i skladbi) klapa po svojoj želji izvodi najmanje tri, a ostale eventualno prema želji stručnog povjerenstva

– Provedba audicija je javna

– Raspored održavanja audicija bit će objavljen početkom ožujka 2020. god.

– Pravo natjecanja na Festivalu ostvaruju klape koje u skladu s ovim Pravilnikom odabere Stručno povjerenstvo po završetku svih audicija. Popis klapa koje su izborile pravo sudjelovanja na Festivalu biti će objavljen na Internet stranici Festivala www.fdk.hr najkasnije 10 dana po završetku svih audicija.

Stručni ocjenjivački sud i ocjenjivanje

– Stručni ocjenjivački sud prvenstveno čine osobe koje su se dokazale svojim radom, rezultatima i priznanjima kao voditelji, pjevači, obrađivači, skladatelji ili muzikolozi klapske provenijencije

– Stručni ocjenjivački sud sastoji se od tri do pet članova u večerima debitanata, mješovitih klapa i večeri novih skladbi, pet članova u izbornim i pet do sedam članova u završnim večerima

– Stručni ocjenjivački sud svaku klapu ocjenjuje brojem od 5,0 do 10,0 na jednu decimalu

– Stručni ocjenjivački sud pri ocjenjivanju klapa u obzir uzima slijedeće kriterije:

a) Umjetnički dojam: Tradicijski izričaj, interpretacija, dinamika, agogika

b) Tehnički dojam: Intonacija i ujednačenost glasova

– Ocjene svih članova stručnog ocjenjivačkog suda se zbrajaju. Zbroj ocjena iz izbornih večeri ne prenosi se u završne večeri.

– U slučaju da više klapa ima jednak ukupan zbroj ocjena kriterij je bolji plasman kod članova stručnog ocjenjivačkog suda. U slučaju da su klape i po tom kriteriju izjednačene gleda se najveća pojedinačna ocjena.

– Svaki član stručnog suda stoji javno imenom i prezimenom iza svoje ocjene

– Svaki član stručnog suda ocjene donosi javno i samostalno odmah po završetku natjecanja bez konzultacija s direkcijom Festivala, kako u izbornim, tako i u završnim večerima i večeri novih skladbi

– Po završetku natjecateljske večeri ili u kraćem roku stručni sud obrazlaže svoje ocjene voditeljima i predstavnicima svake klape usmenim ili pismenim putem

– Odluke stručnog ocjenjivačkog suda su konačne

Nagrade

– Na Festivalu se dodjeljuju nagrade stručnog ocjenjivačkog suda i publike, posebne nagrade, priznanja i zahvalnice

– U kategorijama A i B najuspješnijim klapama po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada – Štit sa povijesnim grbom grada Omiša, te prva, druga i treća nagrada najuspješnijim klapama po izboru publike – Omiški leut

– U kategoriji C najuspješnijim klapama po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada i jedna nagrada najuspješnijoj klapi po izboru publike

– U kategoriji D dodjeljuje se nagrada najuspješnijoj klapi debitantu po izboru stručnog ocjenjivačkog suda i jedna nagrada najuspješnijoj klapi debitantu po izboru publike

– U kategoriji E autorima najuspješnije skladbe po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada, jedna nagrada stručnog ocjenjivačkog suda klapi za najbolju izvedbu nove skladbe, jedna nagrada stručnog ocjenjivačkog suda autoru najboljih stihova nove skladbe i jedna nagrada autorima najuspješnije skladbe po izboru publike

– U kategoriji E autorima najuspješnije skladbe po izboru stručnog ocjenjivačkog suda dodjeljuju se novčane nagrade i to 3000,00 kn za prvu, 2000,00 kn za drugu i 1000,00 kn za treću nagradu

– Plaketa Ljubo Stipišić Delmata dodjeljuje se autoru najbolje nove obrade tradicijskog napjeva izvedenog na 54. FDK Omiš 2020. Autor također dobiva i novčanu nagradu u iznosu od 3000,00 kn

Autorska prava

– Glazbeni sadržaj Festivala podliježe Zakonu o autorskim pravima, stoga Festival uredno prijavljuje svoje programe HDS – ZAMP-u, u svrhu zaštite autora čija se djela javno izvode na Festivalu.

Festival dalmatinskih klapa Omiš

Preuzmite Pravilnik (.pdf)

Izvedene pjesme na protekla dva (52. i 53.) Festivala