Pravo na pristup informacijama

15.Travanj.2024.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13).

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Festivala:

*           pisanim putem na adresu:

Festival dalmatinskih klapa Omiš
Ivana Katušića 5
21 310 Omiš

*          putem elektroničke pošte:
direkcija@fdk.hr

*          telefonom na broj:
021/860 015

*          osobno u prostorijama Festivala dalmatinskih klapa Omiš radnim danom u uredovno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje: Mijo Stanić

Festival dalmatinskih klapa Omiš ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Najčešće tražene informacije su: informacije vezane uz notnu arhivsku građu.

~~~~~

–       Financijski plan FDK 2024 – model obrasca proračunskih korisnika (pdf)

–       Obrazloženje Financijskog plana FDK za 2024. godinu

–       FDK Omiš – plan proračuna 2024. po pozicijama (pdf)

–       FDK OMIŠ – financijski izvještaj za 2023 (pdf)

–       FDK OMIŠ – transparentnost

*       Transparentnost (pdf)

*       Veljača 2024 (pdf)

*       Ožujak 2024 (pdf)

–       Zahtjev za pristup informacijama (pdf)

–        Zahtjev za ponovnu uporabu informacija FDK Omiš (pdf)

–        Zakon o pravu na pristup informacijama  “Narodne novine” 25/13

–        Izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama  “Narodne novine” 85/15

–        Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (pdf)

–       Godišnje izvješće